English Deutsch Français Italiano Русский Español Português 日本人 Български 中國 한국어 Việt हिन्दी Türk Polski Ελληνικά ಕೆನಡಾದ Dansk Nederlands Suomi Magyar Norvég Svenska Česká Slovenskú
Ki-61-1a Tony (Japan) - mô hình giấy
Ki-61-1a Tony (Japan) - mô hình giấy 

Một mô hình giấy để tự lắp ráp. Tệp kết quả cho phép bạn in trên các mẫu máy in để tạo ra một mô hình sao chép giấy.

Ki-61-1a Tony (Japan) - mô hình giấy

75.00 EUR

Customer reviews:

You can add first review.

Vendor code: 800041617
Stock: 1